• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
  • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
  • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Tư vấn giám định SHTT

Tại sao phải giám định: Để có thể đưa ra yêu cầu thực thi đối với các đối tượng được bảo hộ các chủ thể quyền thường yêu cầu các cơ quan thẩm quyền tiến hành giám định , việ giám định này nhằm mục đích hỗ trợ cho các lực lượng thực thi quyền SHTT trong việc đánh giá, kết luận về:
- Tình trạng pháp lý, khả năng bảo hộ đối tượng quyền SHTT, phạm vi quyền SHTT được bảo hộ;
- Xác định các chứng cứ để tính mức độ thiệt hại;
- Xác định yếu tố xâm phạm quyền, sản phẩm /dịch vụ xâm phạm, yếu tố là căn cứ để xác định giá trị đối tượng quyền SHTT được bảo hộ, đối tượng xâm phạm; 
- Xác định khả năng chứng minh tư cách chủ thể quyền, chứng minh xâm phạm, hàng hoá xâm phạm hoặc khả năng chứng minh ngược lại của các tài liệu, chứng cứ được sử dụng trong vụ tranh chấp hoặc xâm phạm.
Bản Kết luận giám định về SHTT của tổ chức giám định hoặc giám định viên là một trong những nguồn thông tin, tài liệu tham khảo để các cơ quan thực thi kết luận có hay không hành vi xâm phạm quyền SHTT.
Việc yêu cầu giám định có thể được thực hiện bởi chủ thể quyền, các tổ chức, cá nhân liên quan và các cơ quan thực thi khi cần thiết.
Hoạt động giám định được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân đáp ứng được các điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật
 
Vietsky tư vấn và cung cấp các dịch vụ để phục vụ cho việc giám định bao gồm:
  • Cung cấp cho khách hàng dịch vụ điều tra thị trường, phát hiện về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
  • Soạn thảo hồ sơ, đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan giám định;
  • Soạn thảo hồ sơ, đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thực thi trong quá trình xử lý vi phạm;