• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
  • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
  • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Kiểu dáng công nghiệp

 

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yêu tố này.

Cơ sở pháp lý
- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;
- Thông tư số 22/2009/TT-BTC.

Điều kiện bảo hộ
+ Có tính mới so với các Kiểu dáng công nghiệp đã có, được bộc lộ ở trong và ngoài nước;
+ Có trình độ sáng tạo: việc thiết kế ra Kiểu dáng công nghiệp là một quá trình lao động trí tuệ, không mang tính hiển nhiên.
+ Có khả năng áp dụng công nghiệp: có thể áp dụng để sản xuất nhiều sản phẩm mang Kiểu dáng công nghiệp.

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp
- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng.
- Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang đặc tính kỹ thuật.
- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng.
- Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang đặc tính kỹ thuật.
- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng.
- Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp.
- Các đối tượng trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng, nguyên tắc nhân đạo.

Thông tin cần cung cấp

1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả kiểu dáng;
3. Tên của kiểu dáng (thể hiện đối tượng cần đăng ký);
4. Phân loại của kiểu dáng cần đăng ký theo Phân loại quốc tế Locarno (nếu có thể);
5. Nước ưu tiên, số đơn ưu tiên và ngày ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên).

Tài liệu cần cung cấp

1. 06 bộ hình vẽ/ảnh chụp dùng để minh hoạ cho kiểu dáng. Các hình vẽ/ảnh chụp không được vượt quá kích thước của khổ giấy A4 và tất cả các hình vẽ/ảnh chụp phải có cùng tỷ lệ. Số lượng hình vẽ/ảnh chụp trong 01 bộ phải đủ để có thể thể hiện được kiểu dáng (kiểu dáng nhìn từ các phía khác nhau và hình ảnh tổng thể của kiểu dáng);
2. Bản mô tả vắn tắt kiểu dáng, trong đó có chỉ ra các đặc điểm khác biệt của kiểu dáng xin được bảo hộ;
3. Giấy Uỷ Quyền cho VIETSKY (theo mẫu). Bản sao của Giấy Uỷ Quyền có thể được chấp nhận cho việc nộp đơn nhưng bản gốc phải được bổ sung trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày nộp đơn.
4. Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (trong trường hợp đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris). Tài liệu này có thể được bổ sung trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn.

Thông tin chung

1. Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 05 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ. Bằng độc quyền có hiệu lực kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn hiệu lực thêm 02 lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm. Như vậy, thời hạn hiệu lực tối đa cho một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 15 năm;
2. Các phương án khác nhau của một kiểu dáng có thể được nộp trong cùng một đơn hoặc trong các đơn tách biệt. Trong trường hợp các phương án được nộp trong các đơn tách biệt thì cần chỉ rõ kiểu dáng nộp đơn là phương án của một kiểu dáng khác thuộc đơn đã được nộp trước đó. Tất cả các phương án của một kiểu dáng sẽ chỉ được cấp chung một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
3. Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris là 6 tháng tính từ ngày ưu tiên;
4. Thời gian tính từ khi nộp đơn cho đến khi cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là khoảng 09 tháng, trong đó thời gian để xét nghiệm hình thức là 01 tháng, để công bố là 02 tháng và để xét nghiệm nội dung là 06 tháng;
5. Trong những trường hợp cần thiết, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam có thể yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận việc chuyển nhượng và bản dịch tiếng Việt của tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên.