• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
  • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
  • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Lĩnh vực hành nghề

Tranh tụng dân sự

- Tranh tụng dân sự là việc tranh chấp về pháp lý giữa hai hay nhiều bên theo đuổi những thiệt hại về tiền bạc. Những người liên quan đến tranh tụng dân sự muốn theo đuổi về tiền bạc hơn là để bên kia bị xử phạt hình sự. Có nhiều loại tranh chấp khác nhau có thể liên quan đến tranh tụng dân sự, bao gồm:

  • Thương tật Cá nhân
  • Bồi thường cho người lao động
  • Trách nhiệm đối với Sản phẩm
  • Các vấn đề Xây dựng
  • Các vấn đề Bất động sản
  • Các vấn đề Thương mại
  • Tranh chấp Hợp đồng

- Vietsky đại diện cho các bên tại các phiên tòa, trọng tài và hòa giải. Các luật sư của Vietsky có khả năng phụ trách việc tranh tụng tại các tòa các cấp, và mọi luật sư của chúng tôi đều có thể giúp bạn đối với bất kỳ loại công việc nào trong việc tranh tụng dân sự của bạn. Luật sư tranh tụng dân sự của chúng tôi sẽ ở bên cạnh bạn trong suốt các bước của quy trình tố tụng, từ khâu thu thập chứng cứ xét xử, đến khâu giải quyết, và sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết bất kỳ vấn đề pháp lý nào mà bạn đang phải đương đầu.