• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
  • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
  • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Sáng chế - Giải pháp hữu ích

Sáng chế/ giải pháp hữu ích - Khái niệm và đăng ký
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội (điều 782 Bộ luật dân sự 2005).
Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội (điều 783 Bộ luật dân sự 2005).
Văn bằng bảo hộ (bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích) ghi nhận chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích; tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích; đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ.
Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.
Quyền của tác giả, quyền của chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích
- Được ghi tên là tác giả trong Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
- Được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng chế, giải pháp hữu ích
- Quyền nhận thù lao theo quy định
- Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định
- Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định
- Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định


Các tài liệu cần có của đơn đăng kí sáng chế, giải pháp hữu ích
- Tờ khai đăng kí sáng chế, giải pháp hữu ích (02 bản)
+ Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
+ Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của tác giả
+ Tiêu đề của sáng chế, giải pháp hữu ích
- Bản mô tả sáng chế (02 bản)
+ phần mô tả sáng chế ;
+ phạm vi bảo hộ sáng chế
- Bản tóm tắt sáng chế
- Các tài liệu chứng minh hưởng quyền ưu tiên (nếu có), (bản sao)
- Tài liệu xác nhận quyền đăng kí (nếu thụ hưởng từ người khác)


Với địa vị pháp lý là đại diện sở hữu công nghiệp, VIETSKY cần đối tác cung cấp các thông tin, giấy tờ sau
- Giấy ủy quyền cho VIETSKY (bản gốc) – do VIETSKY cung cấp
- Thông tin họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn/ tác giả
- Tiêu đề của sáng chế/ giải pháp hữu ích
- Bản mô tả sáng chế
- Các tài liệu chứng minh khác (nếu có)