• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
  • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
  • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Sáng chế - Giải pháp hữu ích

 

Sửa đổi văn bằng bảo hộ
Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi văn bằng bảo hộ.
- Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ
Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.
Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp).


Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
2. Căn cứ chuyển nhượng;
3. Giá chuyển nhượng;

4. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.
Hợp đồng chuyển nhượng quyền văn bằng bảo hộ chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp
- Li-xăng văn bằng bảo hộ
Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.
Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng li-xăng).
Hợp đồng li-xăng gồm 03 dạng sau đây: Hợp đồng độc quyền, hợp đồng không độc quyền, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp.


Hợp đồng li-xăng phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
2. Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;
3. Dạng hợp đồng;
4. Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
5. Thời hạn hợp đồng;
6. Giá chuyển giao quyền sử dụng;
7. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.
Hợp đồng li-xăng không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng li-xăng có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp và mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị chấm dứt.


Hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm:
1. Tờ khai đăng ký;
2. Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng;
3. Bản gốc văn bằng bảo hộ đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;
4. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung;
5. Chứng từ nộp phí, lệ phí;


Với địa vị pháp lý là đại diện sở hữu công nghiệp, VIETSKY cần đối tác cung cấp các thông tin, giấy tờ sau:
- Giấy ủy quyền cho VIETSKY (bản gốc) – do VIETSKY cung cấp;
- Thông tin về sửa đổi, chuyển nhượng, li-xăng Văn bằng bảo hộ.