• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
  • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
  • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Các mẫu văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

1. Ngưi nộp t khai:

Họ và tên/Tên tổ chức: CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ THIÊN VIỆT (VIETSKY)

Là : bên được ủy quyền nộp đơn

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Cấp ngày: 06/11/2015 tại Hà Nội.

Địa chỉ: Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nôi.

Số điện thoại: 024.73036179

Fax: 024.73036179

Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (tác giả/ tác giả đồng thời  chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả): Chủ sở hữu        

2. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm:

Loại hình (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ):

Ngày hoàn thành tác phẩm:

Công bố/chưa công bố:                                              Ngày công bố:

Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao như xuất bản, ghi âm, ghì hình):

Nơi công bố:                                                               Nước:

Nội dung chính của tác phẩm (nêu tóm tắt nội dung tác phẩm - nội dung tác phẩm do tác giả/đng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):

Nội dung tác phẩm do tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam

Tất cả được thể hiện như trong tác phẩm

3. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:

Tên tác phẩm gốc:.....................................................................................................

Ngôn ngữ gốc ối với tác phẩm dịch):........................................................................

Tác giả của tác phẩm gốc:.................................. Quốc tịch:……………………………….

Chủ sở hữu tác phẩm gốc:.........................................................................................

(Nếu tác phẩm gc hết thời hạn bảo hộ, ghi tác phẩm hết thời hạn bảo hộ ” và nguồn thông tin:

................................................................................................................................)

4. Tác giả (khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có):

Họ và tên:                               Quốc tịch:

Bút danh:

Sinh ngày:   

Số Giấy chứng minh nhân dân:

Ngày cấp:                                Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Số điện thoại………………………………………….Email................................................

5. Chủ s hữu quyền tác giả (khai đy đủ các đồng ch sở hữu, nếu có):

Họ và tên/Tên tổ chức:

Số đăng ký doanh nghiệp:

Ngày cấp:

Địa chỉ: 

Số điện thoại:                          Email................................................

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (tác giả tự sáng tạo/theo hợp đng/theo quyết định giao việc, thừa kế…):    6. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:....................................................

Cấp ngày…………..tháng…………….năm....................................................................

Tên tác phẩm:............................................................................................................

Loại hình:...................................................................................................................

Tác giả:………………….………………………..Quốc tịch................................................

Chủ sở hữu:…………….………………………..Quốc tịch................................................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là  t chức):

Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:............................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 20
CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN VIỆT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích của việc cung cấp biểu mẫu là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc các cá nhân, tổ chức tự mình sử dụng biểu mẫu nói trên.